PRELUCRAREA DATELOR

Temeiul prelucrarii datelor este constituit de:

– relatiile comerciale de tipul comercian/cumparator, precum si de toate obligatille legale ce deriva din acest raport.

– consimtamantul liber exprimat privind scopurile definite ale prelucrarii. In scop contractual, putem transfera date intre entitatile afliate (magazine DariaMob). Toate entitatile afiliate indeplinesc criteriile de conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE.

Contractual, datele sunt prelucrate de catre parternerii nostri (furnizori de servicii ecommerce, furnizori de servicii de e-mail marketing, furnizori de servicii publicitare).

Consimtamantul dumneavoastra informat, liber, exprimat in mod clar, este acordat societatii noastre pentru:

  • marketing direct
  • informare generica privitoare la oferte si promotii
  • informare privind actualizarile de stocuri, destocari sau eliminari de stoc
  • informare asupra actualizarilor de politici de vanzare ori privind datele dumneavoastra
  • newsletter cu caracter publicitar

Datele furnizate in baza unui raport comercial vor fi stocate in conformitate cu legislatia nationala aplicabile. Datele furnizate in baza consimtamantului pentru scopurile definite mai sus vor fi prelucrate pana la momentul in care veti decide sa solicitati stergerea acestora ori sa va exercitati alt drept legal garantat. Perioada generala de retentie este de 15 ani.

DREPTURI 

În conformitate cu prevederile regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date, aveți următoarele drepturi:

– Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.

– Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care dumneavoastră / persoana vizată ați oferit operatorului datele dumneavoastră personale.

– Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. Totuși, în cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

– Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– Dreptul la ștergerea datelor („de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

Acest drept nu este unul absolut și se supune reglementărilor și legilor interne din România, fiind cazuri în care acesta nu poate fi exercitat (exemplu: prelucrare de date în temei contractual și din motive economico-financiare); 

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate.

Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE.

Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa în scris la adresa de e-mail: confidentialitate@dariamob.ro. 

De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. 

În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, detalii suplimentare la www.dataprotection.ro.

Doriți mai multe informații privitoare la Regulamentul 2016/679/UE ?

Puteți accesa următoarea adresă web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262.

×

Cart